Zespół Szkół Handlowych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Egzaminy zawodowe

Email Drukuj PDF

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja

 

 

Ogólnie o egzaminie zawodowym

  

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

 

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

 

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej CKE, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na rok przed terminem egzaminu zawodowego.

 

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

 

Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

-         etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)

-         etapu praktycznego.

 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z etapu pisemnego:

-         części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

-         z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

2)      z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

 

Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

 

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

 

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Etap pisemny egzaminu zawodowego

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

-         - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,

-         - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

 

Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

 

Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym jest dyrektor szkoły lub placówki.

Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego powołuje członków tego zespołu i może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego. Spośród członków tego zespołu powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza ich przewodniczących.

W skład zespołu nadzorującego przebieg etapu pisemnego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym, że przynajmniej jeden z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut.

Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.

 

Etap praktyczny egzaminu zawodowego

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

 

Etap praktyczny egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, które w zależności od zawodu, którego dotyczy obejmuje opracowanie projektu realizacji określonych prac,

Etap praktyczny egzaminu zawodowego przeprowadzają zespoły nadzorujące etap praktyczny, powołane przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; dyrektor OKE wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 

Etap praktyczny egzaminu zawodowego oceniają egzaminatorzy OKE, którzy sprawdzają i oceniają prace egzaminacyjne z zakresu danego zawodu po egzaminie. Egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów, w skład którego wchodzi nie więcej niż 10 egzaminatorów, spośród których dyrektor OKE wyznacza przewodniczącego zespołu.

 

Egzaminatorzy wypełniają karty oceny, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego, stosując kryteria oceniania wykonania zadania egzaminacyjnego, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu w danym zawodzie. Wyniki ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.

 

 

SPInKA

Wyróżnienie

Reklama
Z wielką radością i dumą informujemy całą społeczność szkolną o zdobyciu TYTUŁU "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2018" Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama